OTDB

Takahata Winery
Takahata L’or Cabernet & Melrot
Japan – Takahata, Yamagata