OTDB

胎内市(胎内高原ワイナリー)
胎内高原ワイン メルロー 2011
Japan – Tainai, Niigata